Ads 468x60px

Zwekabin/Kwekabaw Font ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလဿ Wordpress ပူၯ

ယထံဢ္လဿပ၀ဲကညီဖိပယီၯဖိဘလီးတနီၯသူ၀ဲ Wordpress ဘလီးအိဢ္ဒီးတနီၯထံဢ္ဘဢ္စ့ဿ္ကီးတဿ္ဂ့ဿ္ကီ
တဿ္ခဲဖးဒိဢ္လဿပွၯဖးအ၀ဲသ့ဢ္အဘလီးတန့ဿ္အဃိတကးဘဢ္ကဲထီဢ္တဿ္ကီတဿ္ခဲလဿပွၯဖးလံာ္ဖိသ့ဢ္တ
ဖဢ္အဂီဿ္စ့ဿ္ကီၯလီၯ. တဿ္လဿWordpress န့ဢ္အိဢ္၀ဲခံကလုာ္ဒံးအမ့ဿ္...  www.wordpress.org ဒီး www.wordpress.com  မ့မ့ဿ္ www.wordpress.org  န့ဢ္နကဘဢ္ပွ့ၯအီၯလဿစ့ ဒီး မ့မ့ဿ္
www.wordpress.com တခီနသူ Free န့ဿ္လီၯ. ယထံဢ္အါတက့ဿ္ပွၯသူ Free ဒီးတဿ္ကီတဿ္ခဲအိဢ္လဿ
ပွၯဖးအ၀ဲသ့ဢ္တဿ္ကြဲးတန့ဿ္ဘဢ္. ဘဢ္မႏုၯဃိလဲဢ္ www.wordpress.com ခီဖ်ိလဿနန့ဿ္သူ Free အဃိန
လဲၯလီၯဘွီအီၯလဿ HTML /CSS Code က်ါတန့ဿ္ဒံးသိး Blogger ဘဢ္ ဒီးနကလဲၯလီၯဖဿႏုာ္ Font လဿ Post Title, Post Body , Tags မ့ဿ္ဂ့ၯတန့ဿ္ဘဢ္အဃိကဲထီဢ္တဿ္ကီတဿ္ခဲလဿပွၯဖးအီၯတန့ဿ္ဘဢ္န့ဢ္လီၯ.

နမ့ဿ္အဲဢ္ဒိးလဿနလဲၯဘွီအီၯဒီးဒဲးကံဢ္ဒဲး၀့ၯအီၯလဿHTML /CSS Code က်ါနကဘဢ္ပွ့ၯ၀ဲ Hosting/Server မး နလဲၯဒဲးကံဢ္ဒဲး၀့ၯ Theme မ့ဿ္ဂ့ၯဒီးနလဲၯဒဲးကံဢ္ဒဲး၀့ၯအီၯလဿ HTML /CSS န့ဿ္လီၯ. နမ့ဿ္တအဲဢ္ဒိးသူ
Free ဘဢ္ဒီးနမ့ဿ္ပွ့ၯအီၯတခီ ကလဿာ္၀ဲတနံဢ္ ဒီဢ္လဢ္ $99 ညါလီၯ.ဘဢ္ဆဢ္ပွၯလဿအသူ Free တဖဢ္
တဿ္ကီတဿ္ခဲသုတအိဢ္လဿပွၯဖးအတဿ္ကြဲးတဂ့ၯအဂီဿ္ပကမၯညီထီဢ္ဒီးမၯကြဿ္အီၯတဿ္မၯအက်ဲတခါအံၯ
ဒံးဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္.

1.Log in န Wordpress တက့ဿ္.
2.နလဲၯဆူ Posts ဒီး Add New ၀ံၯ Post Box ကဟဲဖ်ါထီဢ္ဒီး ဟံးန့ဿ္ Code လဿလာ္အံၯဒီးဖဿႏုာ္လီၯ
အီၯဒံးတဿ္ဂီၯဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္. 

<font face="Zwekabin"> ဖဿႏုာ္လီၯနတဿ္ကြဲးဖဲအံၯ </font>

                                             www.wordpress.com                                           www.wordpress.org
နမၯအီၯဒံးတဿ္မၯက်ဲပာ္ဖ်ါအသိးမ့ဿ္၀ံၯန့ဢ္ပွၯဖးနတဿ္ကြဲးကန့ဿ္က့ၯဂ့ၯဂ့ၯဒီးတဿ္ကီတဿ္ခဲတအိဢ္လဿၯဘဢ္.
ဘဢ္ဆဢ္တဿ္မၯအက်ဲဒီး Code လဿယဟ့ဢ္နၯလဿအဖီခိဢ္တဖဢ္နသူအီၯလဿ BloggerNing.com စ့ဿ္ကီး
သ့လီၯ.တကးဘဢ္တမ့ဿ္ထဲ Zwekabin Font အဂီဿ္ဘဢ္လဿ Font အလီဿ္န့ဢ္နဆီတလဲက့ၯအီၯဆူ Font
တခါခါလဿနသူအီၯလဿနဘလီးသ့လီၯ.

ယကဟ့ဢ္နၯအဒိဘဢ္ဃး Font အဂၯလဿလာ္အံၯ...

<font face="Zwekabin"> Your Post Here </font>
<font face="KNU"> Your Post Here </font>
<font face="KBTS"> Your Post Here </font>
<font face="Ayar"> Your Post Here </font> 
<font face="Zawgyi-One"> Your Post Here </font>

နကြဿ္စ့ဿ္ကီးတဿ္ဂီၯအဒိလဿလာ္အံၯ...

                                               www.blogger.com                                                  www.ning.com


မ္ကညီဖိကိးဂၯကမၯန့ဿ္အီဢ္ကဲပူၯဒုဢ္ပူၯဒါတက့ဿ္
စီၯကြဲၯကညီ

ပက Install လီၯ Zwekabin/Kwekabaw Font လဿWindows XP

ပွၯလဿအသူ Windows XP တဖဢ္ဒ္သိးဖး ကညီက်ိာ္ပွာ္ယဲၯသန့ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯဒီးကြဲးကညီလံာ္မဲာ္ဖ်ဿဢ္
လဿခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္ပူၯ မ့ဿ္ဂ့ၯ လဿ အ့ထဿဢ္နဲးကဘ်ံးပၯ , Messenger ‚ Chatting လဿ Windows XP
ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯအဂီဿ္ဖးတဿ္မၯအက်ဲတခါအံၯလဿသရဢ္ယိၯရွံယၯကြဲးတ့ဿ္အီၯအံၯ၀ံၯမၯအီၯဒံးတဿ္မၯအ
က်ဲပာ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္...

For the convenience of everyone who type Karen font with KNU or Matter keyboard, Kyaw Cross (the creator of Zwekabin font) has change Zwekabin Keyboard to Kwekabaw Keyboard. Now you can type it like Karen or Matter font.

www.zwekabinfont.blogspot.se

Download ZWEKABIN Font HERE

Download KWEKABAW Keyboard HERE

Download WinRAR HEREကညီက်ိာ္ Zwekabin/Kwekabaw Font ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလဿ OOVOO

ကညီဖိလဿအသူ ooVoo   Messenger တဖဢ္ဒံးသိး Chatting ကြဲးလံာ္ဆူတံၯသကိးအအိဢ္
လဿကညီက်ိာ္ကသ့ဒီး ဖးကညီက်ိာ္လဿ ooVoo ကသ့ကန့ဿ္အဂီဿ္မၯအီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲဒုး
နဲဢ္နၯအသိးတက့ဿ္... ဘဢ္မႏုၯဃိလဲဢ္လဿပ၀ဲကညီဖိအက်ဲအါတက့ဿ္ပသူ ooVoo ကိးဂၯဒဲး
ပစံးသ့လီၯ အဃိဒံးသိးနကြဲးလံာ္လဿကညီက်ိာ္ကသ့ဂ့ၯဂ့ၯဖးကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯန့ဢ္ကဟ့ဢ္နီၯလီၯန့ဿ္
နၯတဿ္မၯအက်ဲဒ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ.

Log in န ooVoo တက့ဿ္ ၀ံၯဒီးအိးထီဢ္နသကိးတဂၯဂၯလဿနအဲဢ္ဒိးကြဲးလံာ္ဒီးအီၯအ
Chat Box တက့ဿ္ဒီးမၯအီၯဒံးတဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္...


လဲၯဆူ T လဿပ်ဿ္ခိဢ္လဿက၀ီၯသးလဿကသံဢ္ထံဂီၯဒုးနဲဢ္နၯအသိးတက့ဿ္


၀ံၯနကထံဢ္ဘဢ္ Pop Box ကဟဲဖ်ါထီဢ္ဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿထးအသိးဒီးလဲၯဆီတလဲက့ၯ Font လဿ
Zwekabin Font တက့ဿ္ ၀ံၯ Click လီၯက့ၯ OK တက့ဿ္ ၀ံၯနလဲၯဆူ ခီဢ္ဖႜဴထဿဢ္အ Task Bar လိၯ
၀ံၯဆီတလဲ Keyboard လဿ zwekabin/kwekabaw ၀ံၯနကြဲးလံာ္ဒီးနသကိးလဿကညီက်ိာ္ကဖ်ါဂ့ၯ
ဂ့ၯဒီးအ၀ဲမ့ဿ္ကြဲးလံာ္ဒီးနၯနဖးအီၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ..
စီၯကြဲၯကညီ
www.kwekanyaw.net


ပကြဲးကညီက်ိာ္ဖးကညီက်ိာ္ Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Yahoo Messenger ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯ

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္ကညီဖိလဿအသူ Yahoo  Messenger  တဖဢ္ခဲအံၯပကမၯကြဿ္သကိးတဿ္မၯအက်ဲတခါဘဢ္
ဃးပကကြဲးကဖးကညီက်ိာ္ Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Yahoo  Messenger ပူၯကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯ...

ကြဿ္ဒီးမၯအီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲဖ်ါလဿလာ္သိးတက့ဿ္......
ႏုာ္လီၯလဿန Yahoo  Messenger တက့ဿ္....
၀ံၯအိးထီဢ္နသကိးတဂၯဂၯလဿနကကြဲးလံာ္ဒီးအီၯအ Chat Box တက့ဿ္..


၀ံၯဒ္နထံဢ္တဿ္ဂီၯအသိးလဲၯစံဢ္လီၯလဿ T လဿကသံဢ္ထံက၀ီၯသးလဿအဂီၯတက့ဿ္...
ဖဲန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ဒံးတဿ္ဂီၯဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ...


၀ံၯလဿ Font အလီဿ္န့ဢ္နလဲၯဆီတလဲက့ၯအီၯလဿ Zwekabin Font တက့ဿ္


နဆီတလဲအီၯဆူ Zwekabin Font မ့ဿ္၀ံၯန့ဢ္နကြဲးကညီက်ိာ္ဖးကညီက်ိာ္ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯဒီးနသကိးမ့ဿ္
ကြဲးကညီက်ိာ္ဒီးနၯနဖးအီၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ...


မၯအီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲလဿယဒုးနဲဢ္နၯတဖဢ္အံၯဒီးနကြဲးကညီက်ိာ္ဖးကညီက်ိာ္ဒီးနသကိးကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯ
လီၯနကြဲးအိဢ္သကိးနသကိးလဿကညီက်ိာ္လဿ Yahoo သ့လံ မၯကြဿ္အီၯနီၯ...

Zwekabin/Kwekabaw Font ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလဿ Skype

ဒီပုဿ္၀ဲဿ္လဿအသူ Skype တဖဢ္မ့ဿ္အဲဢ္ဒိးကြဲးကညီက်ိာ္ ဖးကညီက်ိာ္ ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯဒီး Zwekabin
Font ကညီက်ိာ္ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯလဿ Skype အပူၯန့ဢ္မၯကြဿ္အီၯဒံးတဿ္မၯအက်ဲနဲဢ္နၯအသိးတက့ဿ္.

ကြဿ္တဿ္မၯအက်ဲတဆီဘဢ္တဆီဒ္တဿ္ဂီၯဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္...

အိးထီဢ္န Skype ၀ံၯလဲၯလဿ Tools -> Options ဒံးတဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္
၀ံၯဒီးလဲၯဆူ IM & SMS tab -> IM appearance တဆီဘဢ္တဆီဒံးအဖ်ါလဿလာ္အသိးတက့ဿ္


၀ံၯနလဲၯစံဢ္လီၯလဿ  IM appearance တက့ဿ္            


                    ဖဲန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ဒံးတဿ္ဂီၯဖ်ါအသိးဒီးလဲၯဆူ Change Font န့ဢ္တက့ဿ္


နလဲၯဆူ Change Font မ့ဿ္၀ံၯဒီး လဲၯဆီတလဲက့ၯ Font လဿ Zwekabin Font န့ဢ္တက့ဿ္


နလဲၯဆီတလဲအီၯလဿ  Zwekabin Font မ့ဿ္၀ံၯဒီး စံဢ္လီၯ OK ၀ံၯဖဲန့ဢ္နကြဲးလံာ္ဒီးနသကိးလဿ
ကညီက်ိာ္ Zwekabin Font ကဖ်ါဂ့ၯဂ့ၯဒီးနသကိးမ့ဿ္ကြဲးလံာ္ဒီးနၯ နဖးအီၯကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ.Installation Guide Zwekabin/Kwekabaw Font

ကညီဖိလဿတဿ္ဂ့ဿ္ကီအိဢ္လဿကသူ Zwekabin/ Kwekabaw Font တဖဢ္ခဲအံၯပဖဿႏုာ္လီၯန့ဿ္နၯတဿ္ကြဲးဘဢ္ဃး နက Install လီၯ ဇြဲကဘ့ဢ္/ကြဲဿ္ကဘီ Font တဿ္မၯအက်ဲသ့ဢ္တဖဢ္လဿ ကညီစွီၯက်ိာ္၊ မိဿ္ထံးက်ိာ္၊ ဒီးပယီၯက်ိာ္ သ့ဢ္တဖဢ္လီၯ. ကြဿ္ဖးဒီးမၯလိန့ဿ္အီၯဖဲအံၯတက့ဿ္.

ပဖး Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Maxthon 3 Browser ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯ

အဲဢ္ဒိးဟ့ဢ္နီၯလီၯကဒီးဒီပုဿ္၀ဲဿ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္လဿ တဿ္မၯအက်ဲတခါလီၯ. ပွၯလဿအသူ
Maxthon 3 Browser တဖဢ္ဖးကညီပွာ္ယဲၯသန့ လဿအကြဲးသးလဿ Zwekabin/Kwekabaw Font
ဒီးမ့ဿ္ဖးပယီၯပွာ္ယဲၯသန့လဿအကြဲးသးလဿ Zawgyi Font သ့ဢ္တဖဢ္မ့ဿ္တန့ဿ္ဘဢ္န့ဿ္ မၯကြဿ္အီၯ
တဿ္မၯအက်ဲဒ္အဖ်ါလဿလာ္အသိးအံၯတက့ဿ္. ဖဲယသူကြဿ္ Maxthon 3 Browser တခါအံၯယထံဢ္
လဿအမၯတဿ္ခ့်န့ဿ္ဒံး Mozilla Firefox အဃိဒ္သိးပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္ကသ့သူအီၯဒီးတဿ္ကီတဿ္ခဲသုတ
အိဢ္လဿကဖးကညီက်ိာ္ပွာ္ယဲၯသန့တဖဢ္အဂီဿ္ယဟ့ဢ္နီၯလီၯဒုးသ့ဢ္ညါတဿ္မၯအက်ဲတခါအံၯလီၯ.
သူကြဿ္ Maxthon 3 Browser တခါအံၯတက့ဿ္.

၁.ဒီလိးလီၯ Maxthon 3 Browser တက့ဿ္
၂.အိးထီဢ္  Maxthon 3 Browser ဒီးလဲၯဆူတဿ္နဿဢ္ထံးလဿအက၀ီၯဃာ္သးဒီးကသံဢ္ထံဂီၯဒ္အဖ်ါလဿ
တဿ္ဂီၯလဿလာ္အံၯအသိးတက့ဿ္....

၀ံၯလဲၯဃုကြဿ္ Setting ၀ံၯစံဢ္လီၯဖဲ Setting ဒီးနကထံဢ္ဘဢ္ Pop Box ကဟဲဖ်ါထီဢ္ကဒီးအသီတခါ
ဒ္အဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ.

၀ံၯလဲၯဆူ Advanced ဒီးလဿ Default Font အလီဿ္န့ဢ္ဟ့ဢ္အီၯလဿ Zwekabin Font တက့ဿ္နဟ့ဢ္အီၯလဿ Zwekabin Font မ့ဿ္၀ံၯဒီး Save က့ၯအီၯတက့ဿ္၀ံၯ နဖး‚ နကြဲးကညီက်ိာ္လဿ
Maxthon 3 Browser ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ.


ပဖး Zwekabin/Kwekabaw Font လဿ Wyzo Browser ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯ

အခဲအံၯယကဟ့ဢ္နီၯလီၯဒီပုဿ္၀ဲဿ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္လဿ Wyzo Browser တခါလီၯ. Browser တခါအံၯ
မၯတဿ္ခ့်ဒိဢ္မး တကးဘဢ္ပစံးသ့လဿအမၯတဿ္ခ့်ဒိဢ္န့ဿ္ Mozilla Firefox သ့လီၯ. အမဲာ္ညါပထံဢ္ဘဢ္
လဿ ပယီၯ font မ့ဿ္ဂ့ၯပွၯကညီ Font မ့ဿ္ဂ့ၯမၯတဿ္ဂ့ၯဂ့ၯဒီးပဖးအီၯန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ အဃိအဲဢ္ဒိးနီၯလီၯဟ့ဢ္
ဒီပုဿ္ပွၯဖးလံာ္ဖိတဖဢ္လဿ Browser တခါအံၯလီၯ. လီၯဆီဒဢ္တဿ္ ပွၯလဿအသူ Zawgyi (မ့) Zwekabin/
Kwekabaw Font တဖဢ္မ့ဿ္သူ Wyzo Browser ဒီးဖး Zawgyi (မ့) Zwekabin/Kwekabaw Font မ့ဿ္တ
န့ဿ္ဘဢ္တခီန့ဢ္ကြဿ္တဿ္မၯအက်ဲဒီးတဿ္ဂီၯလဿလာ္အံၯတက့ဿ္.

၁. ဒီလိးလီၯ Wyzo Browser တက့ဿ္ ... အိးထီဢ္န Wyzo Browser ၀ံၯလဲၯလဿ tools ဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါအသိးတက့ဿ္.
၂. နမ့ဿ္လဲၯလဿ tools oံၯန့ဢ္လဲၯလီၯဆူ Options ၀ံၯစံဢ္လီၯဖဲ Options ၀ံၯန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္ Pop Box
ဖိဟဲဖ်ါထီဢ္တခါဒ္တဿ္ဂီၯပာ္ဖ်ါလဿလာ္အသိးလီၯ.


၀ံၯလဲၯဃုကြဿ္ကဒီးဆူ Content န့ဢ္တက့ဿ္.


ဖဲန့ဢ္နကထံဢ္ဘဢ္အဲကလံး Font Times New Roman ၀ံၯဖဲအလီဿ္န့ဢ္ဆီတလဲက့ၯလဿ zwekabin/
kwekabaw Font တက့ဿ္.


နဆီတလဲက့ၯလဿ Zwekabin/ kwekabaw Font မ့ဿ္၀ံၯန့ဢ္နဖးပယီၯက်ိာ္‚ ကညီက်ိာ္ကန့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ
တလိဢ္လဿနလဲၯဟ့ဢ္ဆီတလဲအီၯလဿ Zawgyi Font လဿၯဘဢ္ နမ့ဿ္ဟ့ဢ္အီၯလဿ Zwekabin Font
န့ဢ္နဖး Zawgyi Font န့ဿ္ဂ့ၯဂ့ၯလီၯ.